Results 1 - 25 of 245 for d:("chinese books") b:jfor
Sorted by  Relevance | Date | Title

Refine by:

Loading Facets...
Other Sources
Related Searches
Loading Tags...

Additional actions:

Ni men cong na li lai = dong wu de fan yu / (han) Jin Renshu wen ; (han) She Xiguo tu ; Yiran, Xiaomei yi
Nonfiction Nonfiction | Hunan shao nian er tong chu ban she | 2012
Available at Youth World Language (Call number: Ch636.082 J PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch636.082 J PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Zhua zhu hong hu li : shi wu lian / (han) Zhang Shanhui zhu ; (han) Jin Zhenhua tu ; Yiran, Xiaomei yi
Nonfiction Nonfiction | Hunan shao nian er tong chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: Ch577.16 C PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch577.16 C PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Wo jiu shi yi ge ren / (Ao) Kelisidina Niesitelinge zhu ; (De) Yanuoshi hui ; Mo Guanghua yi
Picture Books Picture Books | Jie li chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK NOS)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK NOS CHECK SHELF
-

Additional actions:

Xiang yao yi ke hao da de shu / Zuoteng Xiao wen ; Cunshang Mian tu ; Peng Yi yi
Picture Books Picture Books | Xin xing chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK SAT)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK SAT CHECK SHELF
-

Additional actions:

Lao shu, xiao xin! / Zhudi Weite zhu ; Nuoma Bojin hui ; Wang Fang yi
Picture Books Picture Books | Zhejiang shao nian er tong chu ban she | 2012
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK WAI)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK WAI CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ya yin er / Yan Xunzhi zhuan wen ; Yao Hong hui hua
Picture Books Picture Books | Zhejiang shao nian er tong chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK YAN)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK YAN CHECK SHELF
-

Additional actions:

Dang xin xiao yao jing / Zhou Xiang hui hua ; Ren Rongrong zhuan wen
Picture Books Picture Books | Zhejiang shao nian er tong chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK REN)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK REN CHECK SHELF
-

Additional actions:

Shu dong zhuang yuan de xiao ai ren = The gnomes of knot-hole manor : bilingual Chinese-English 树洞庄园的小矮人 = The gnomes of knot-hole manor : bilingual Chinese-English / written and illustrated by Adele M. Crouch ; translated by Bin Hu
Nonfiction Nonfiction | Creationsbycrouch.com | c2012
Available at Youth World Language (Call number: Ch398.2 C PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch398.2 C PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Yi ge bu neng mei you li wu de ri zi / Wen tu Chen Zhiyuan
Picture Books Picture Books | Hebei shao nian er tong chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK CHE)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK CHE CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ni zui xi huan shui? / Neitian Lintailang / wen ; Changguchuan Yishi / tu ; Peng Yi / yi 你最喜欢谁? / 内田麟太郎/文 ; 长谷川义史/图 ; 彭懿/译
Uchida, Rintaro. 内田麟太郎.
Fiction Fiction | Er shi yi shi ji chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK UCH)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK UCH CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ba ba zhen hao wan / (Ri) Zuoteng Heguizi tu wen ; Yang Haitao yi
Picture Books Picture Books | Jiangxi ke xue ji shu chu ban she | 2011 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK SAT PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK SAT PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

La ba jie de gu shi / Si Nan gai bian ; Fang Jun hui hua
Picture Books Picture Books | Lian huan hua chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK LA)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK LA CHECK SHELF
-

Additional actions:

Zhong qiu jie de gu shi / Si Nan gai bian ; Liu Dawei hui hua
Picture Books Picture Books | Lian huan hua chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK ZHO)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK ZHO CHECK SHELF
-

Additional actions:

Xiao pi hai ri ji : lao ma bu zai jia / [Mei] Jiefu Jinni zhu ; Chen Wanru yi
Fiction Fiction | Xin shi ji chu ban she | 2011 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE FICTION KIN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE FICTION KIN PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Bu yao sui bian gen mo sheng ren zou / wen zi, Peitela Minte'er ; hui tu, Sabina Weimosi ; fan yi, Liu Min
Picture Books Picture Books | Qingdao chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK MON PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK MON PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Lü mian yang zai na li? / Meimu Fukesi wen ; Zhudi Haruike tu ; Lin Xin yi
Picture Books Picture Books | Hubei shao nian er tong chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK FOX PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK FOX PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Xi yang yang yu hui tai lang : shu jia da mao xian. 4 / Tong qu chu ban you xian gong si bian
Nonfiction Nonfiction | Ren min you dian chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: Ch741.5 X PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch741.5 X PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Bu shui jiao shi jie guan jun = The World champion of staying awake / Jimi hui ; Xien Taile zhu ; Ke Qianhua yi
Picture Books Picture Books | Xin xing chu ban she | 2011 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK TAY)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK TAY CHECK SHELF
-

Additional actions:

You er hua bao jing pin gu shi shu. Qiu ji ban / Liu Bingjun ... [et al.] zhu ; Fei Jia ... [et al.] hui
Nonfiction Nonfiction | Zhongguo shao nian er tong chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: Ch895.13008 Y)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch895.13008 Y CHECK SHELF
-

Additional actions:

Hong wa / Cao Wenxuan zhu
Fiction Fiction | Zhongguo shao nian er tong chu ban she | 2010 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE FICTION CAO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE FICTION CAO PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Zhu ye qing qing / Tu Zaihua wen ; Li Bailing tu
Nonfiction Nonfiction | Guizhou ren min chu ban she | 2010
Available at Youth World Language (Call number: Ch895.116 T883.zh PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch895.116 T883.zh PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Pan ni pai qiu meng / Zheng Guoqiang zhu ; Chen Zhuojia tu
Fiction Fiction | Shan bian chu ban she you xian gong si | 2010 | Chu ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE FICTION ZHE PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE FICTION ZHE PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Du yu yan = Du yuyan / [bian ji Wu Xiaoyan, Zhang Chunyan]
Nonfiction Nonfiction | Xianggang xin shi ji chu ban you xian gong si | 2010
Available at Youth World Language (Call number: Ch398.20951 D PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch398.20951 D PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Da feng chui = A windy day / [ze ren bian ji Luo Ruiqi]
Picture Books Picture Books | Xin ya wen hua shi ye you xian gong si | 2010 | Chu ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK DA)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK DA CHECK SHELF
-

Additional actions:

Chinese and English nursery rhymes : share and sing in two languages / Faye-Lynn Wu ; illustrations by Kieren Dutcher
Nonfiction Nonfiction | Tuttle Pub. | 2010 | 1st ed.
Available at Youth World Language (Call number: Ch398.80951 W)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch398.80951 W CHECK SHELF
-
Top results for articles (General) View more

Loading articles...

 1   2   3   ...   next 
 
 
Back to top