Results 1 - 25 of 251 for d:("chinese books") b:jfor
Sorted by  Relevance | Date | Title

Refine by:

Loading Facets...
Other Sources
Related Searches
Loading Tags...

Additional actions:

Xiao yu di / tu/wen, Xiangyu 小雨滴 / 圖/文, 香魚
Xiangyu, author. 香魚, author.
Picture Books Picture Books | Lian jing chu ban shi ye gu fen you xian gong si | 2014 | Chu ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK XIA)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK XIA CHECK SHELF
-

Additional actions:

Bobo yao guai yo! / wen, tu Bamu Minzi ; yi Liu Woyu 啵啵要乖喲! / 文, 圖 八木民子 ; 譯 劉握瑜
Yagi, Tamiko. 八木民子.
Picture Books Picture Books | Xiao lu wen hua shi ye gu fen you xian gong si | 2013 | Chu ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK YAG)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK YAG CHECK SHELF
-

Additional actions:

Gui men kai / Wen tu Chen Yingfan 鬼門開 / 文,圖 陳盈帆
Chen, Yingfan. 陳盈帆.
Picture Books Picture Books | Liang jing chu ban she | 2013 | Chu ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK CHE)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK CHE CHECK SHELF
-

Additional actions:

Cai cai kan shang dian / Shijing Qianxun wen ; Zhongze Jiumeizi tu ; Zhang Wenyu yi 猜猜看商店 / 石津千尋文 ; 中澤久美子圖 ; 張文玉譯
Ishizu, Chihiro, 1953- author. 石津千尋, 1953- author.
Picture Books Picture Books | Tian xia yuan jian chu ban gu fen you xian gong si | 2013 | Di yi ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK ISH)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK ISH CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ma ma = Mommy / wen / Lin Liang ; tu / Zhao Guozong 妈妈 = Mommy / 文/林良 ; 图/赵国宗
Lin, Liang, author. 林良, author.
Picture Books Picture Books | Ming tian chu ban she | 2013 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: LIN-CHINESE PICTURE BOARD)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language LIN-CHINESE PICTURE BOARD CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ni men cong na li lai = dong wu de fan yu / (han) Jin Renshu wen ; (han) She Xiguo tu ; Yiran, Xiaomei yi
Nonfiction Nonfiction | Hunan shao nian er tong chu ban she | 2012
Available at Youth World Language (Call number: Ch636.082 J PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch636.082 J PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Zhua zhu hong hu li : shi wu lian / (han) Zhang Shanhui zhu ; (han) Jin Zhenhua tu ; Yiran, Xiaomei yi
Nonfiction Nonfiction | Hunan shao nian er tong chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: Ch577.16 C PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch577.16 C PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Wo jiu shi yi ge ren / (Ao) Kelisidina Niesitelinge zhu ; (De) Yanuoshi hui ; Mo Guanghua yi
Picture Books Picture Books | Jie li chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK NOS)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK NOS CHECK SHELF
-

Additional actions:

Xiang yao yi ke hao da de shu / Zuoteng Xiao wen ; Cunshang Mian tu ; Peng Yi yi
Picture Books Picture Books | Xin xing chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK SAT)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK SAT CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ya yin er / Yan Xunzhi zhuan wen ; Yao Hong hui hua
Picture Books Picture Books | Zhejiang shao nian er tong chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK YAN)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK YAN CHECK SHELF
-

Additional actions:

Dang xin xiao yao jing / Zhou Xiang hui hua ; Ren Rongrong zhuan wen
Picture Books Picture Books | Zhejiang shao nian er tong chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK REN)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK REN CHECK SHELF
-

Additional actions:

Yi ge bu neng mei you li wu de ri zi / Wen tu Chen Zhiyuan
Picture Books Picture Books | Hebei shao nian er tong chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK CHE)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK CHE CHECK SHELF
-

Additional actions:

Hu wang zi / [zuo zhe Chen Jianghong ; tu wen zhi zuo Fan Runqin] 虎王子 / [作者 陈江洪 ; 图文制作 樊润琴]
Chen, Jiang Hong, 1963- 陈江洪, 1963-
Picture Books Picture Books | Beijing ke xue ji shu chu ban she | 2012 | Di 2 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK CHE)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK CHE CHECK SHELF
-

Additional actions:

Wo zhen de shi shi zi ma? / (Han) Li Shangxi zhu ; (Han) Liu Jingchun hui ; Aitaoxiong yi 我真的是狮子吗? / (韩) 李尚熙 著 ; (韩) 刘敬淳 绘 ; 爱淘熊 译
Yi, Sang-hŭi, 1960- 이상희, 1960-
Picture Books Picture Books | Hebei shao nian er tong chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK YI)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK YI CHECK SHELF
-

Additional actions:

Lao shu, xiao xin! / Zhudi Weite zhu ; Nuoma Bojin hui ; Wang Fang yi
Picture Books Picture Books | Zhejiang shao nian er tong chu ban she | 2012
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK WAI)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK WAI CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ni zui xi huan shui? / Neitian Lintailang / wen ; Changguchuan Yishi / tu ; Peng Yi / yi 你最喜欢谁? / 内田麟太郎/文 ; 长谷川义史/图 ; 彭懿/译
Uchida, Rintaro. 内田麟太郎.
Fiction Fiction | Er shi yi shi ji chu ban she | 2012 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK UCH)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK UCH CHECK SHELF
-

Additional actions:

Shu dong zhuang yuan de xiao ai ren = The gnomes of knot-hole manor : bilingual Chinese-English 树洞庄园的小矮人 = The gnomes of knot-hole manor : bilingual Chinese-English / written and illustrated by Adele M. Crouch ; translated by Bin Hu
Nonfiction Nonfiction | Creationsbycrouch.com | c2012
Available at Youth World Language (Call number: Ch398.2 C PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch398.2 C PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

La ba jie de gu shi / Si Nan gai bian ; Fang Jun hui hua
Picture Books Picture Books | Lian huan hua chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK LA)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK LA CHECK SHELF
-

Additional actions:

Xiao pi hai ri ji : lao ma bu zai jia / [Mei] Jiefu Jinni zhu ; Chen Wanru yi
Fiction Fiction | Xin shi ji chu ban she | 2011 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE FICTION KIN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE FICTION KIN PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Bu yao sui bian gen mo sheng ren zou / wen zi, Peitela Minte'er ; hui tu, Sabina Weimosi ; fan yi, Liu Min
Picture Books Picture Books | Qingdao chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK MON PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK MON PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

You er hua bao jing pin gu shi shu. Qiu ji ban / Liu Bingjun ... [et al.] zhu ; Fei Jia ... [et al.] hui
Nonfiction Nonfiction | Zhongguo shao nian er tong chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: Ch895.13008 Y)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch895.13008 Y CHECK SHELF
-

Additional actions:

Wo he Mama / Gongben Zhongfu wen tu ; Peng Yi yi 我和妈妈 / (日)宫本忠夫/文图 ; 彭懿/译
Picture Books Picture Books | Lian huan hua chu ban she | 2011 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK MIY)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK MIY CHECK SHELF
-

Additional actions:

Lü mian yang zai na li? / Meimu Fukesi wen ; Zhudi Haruike tu ; Lin Xin yi
Picture Books Picture Books | Hubei shao nian er tong chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK FOX PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK FOX PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Xi yang yang yu hui tai lang : shu jia da mao xian. 4 / Tong qu chu ban you xian gong si bian
Nonfiction Nonfiction | Ren min you dian chu ban she | 2011
Available at Youth World Language (Call number: Ch741.5 X PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language Ch741.5 X PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Bu shui jiao shi jie guan jun = The World champion of staying awake / Jimi hui ; Xien Taile zhu ; Ke Qianhua yi
Picture Books Picture Books | Xin xing chu ban she | 2011 | Di 1 ban.
Available at Youth World Language (Call number: CHINESE PICTURE BOOK TAY)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Youth World Language CHINESE PICTURE BOOK TAY CHECK SHELF
-
Top results for articles (General) View more

Loading articles...

 1   2   3   ...   next 
 
 
Back to top