Results 1 - 25 of 1861 for d:("chinese books") b:afor
Sorted by  Relevance | Date | Title

Refine by:

Loading Facets...
Other Sources
Related Searches
Loading Tags...

Additional actions:

Mei li de fei xu / Jiesi Wote zhu ; Zheng Shufen yi = Beautiful ruins / Jess Walter 美麗的廢墟 / 傑斯。沃特著 ; 鄭淑芬譯 = Beautiful ruins / Jess Walter
Fiction Fiction | Shi bao wen hua chu ban qi ye gu fen you xian gong si | 2015 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION WAL PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WAL PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Du hou yang cheng shi (San) / Pinglinmomoyanruzhi 妒后養成史 (三) / 平林漠漠煙如織
Pinglinmomoyanruzhi. 平林漠漠煙如織.
Fiction Fiction | Lan wa zi chu ban she | 2015

Additional actions:

Du hou yang cheng shi (Er) / Pinglinmomoyanruzhi 妒后養成史 (二) / 平林漠漠煙如織
Pinglinmomoyanruzhi. 平林漠漠煙如織.
Fiction Fiction | Lan wa zi chu ban she | 2015

Additional actions:

Du hou yang cheng shi (Yi) / Pinglinmomoyanruzhi 妒后養成史 (一) / 平林漠漠煙如織
Pinglinmomoyanruzhi. 平林漠漠煙如織.
Fiction Fiction | Lan wa zi chu ban she | 2015

Additional actions:

Du hou yang cheng shi (Qi) / Pinglinmomoyanruzhi 妒后養成史 (七) / 平林漠漠煙如織
Pinglinmomoyanruzhi. 平林漠漠煙如織.
Fiction Fiction | Lan wa zi chu ban she | 2015

Additional actions:

Du hou yang cheng shi (Liu) / Pinglinmomoyanruzhi 妒后養成史 (六) / 平林漠漠煙如織
Pinglinmomoyanruzhi. 平林漠漠煙如織.
Fiction Fiction | Lan wa zi chu ban she | 2015

Additional actions:

Di wu bo / rui ke.yang xi(Rick Yancey) zhu ; ding shi jia yi 第五波 / 瑞克.楊西(Rick Yancey)著 ; 丁世佳譯
Fiction Fiction | Gao bao zong jing xiao | 2015 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION YAN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION YAN PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Meiguo ju ji shou / Kelisi Kai'er, Shikaote Maike'en, Jimi Difulisi zhu ; Gao Ziwen yi = American sniper / Chris Kyle, Scott McEwen, Jim DeFelice 美國狙擊手 / 克里斯。凱爾, 史考特。麥克恩, 吉米。迪弗利斯著 ; 高紫文譯 = American sniper / Chris Kyle, Scott McEwen, Jim DeFelice
Biographies Biographies | Gaobao guo ji you xian gong si Taiwan fen gong si | 2015 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch B K993.me PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch B K993.me PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Shi er yue shi ri = Tenth of December / qiao zhi.sang de si(George Saunders) zhu ; song ying tang yi 十二月十日 / 喬治.桑德斯(George Saunders)著 ; 宋瑛堂譯
Fiction Fiction | Shi bao chu ban | 2015 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION SAU PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION SAU PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Gu er lie che = Orphan train / ke li si ting na.bei ke.ke lan(Christina Baker Kline) zuo ; chen geng li yi 孤兒列車 / 克莉絲汀娜.貝克.克蘭(Christina Baker Kline)作 ; 沈耿立譯
Fiction Fiction | Yuan liu | 2015 | Chu ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 09-18-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION KLI PBK DUE 09-18-15
-

Additional actions:

Deng feng lai / Bao Jingjing zhu 等風來 / 鮑鯨鯨著
Bao, Jingjing. 鮑鯨鯨.
Fiction Fiction | Ben shi wen hua | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION BAO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION BAO PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ba ba qu na er = Where are we going? : Dad / Hu'nan wei shi "Ba ba qu na er" jie mu zu bian zhu 爸爸去哪儿 = Where are we going? : Dad / 湖南卫视《爸爸去哪儿》节目组 编著
Nonfiction Nonfiction | Hu'nan wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch791.45750951 B PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch791.45750951 B PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Wei xun cai zhuang / Shi Shuqing 微醺彩妝 / 施叔青
Shi, Shuqing, 1945- 施叔青, 1945-
Fiction Fiction | Mai tian chu ban | 2014 | 3 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION SHI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION SHI PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Ta ren chu le feng bao : Xiao Hong he ta de huang jin shi dai / Jiangtianxueyi zhu 她认出了风暴 : 萧红和她的黄金时代 / 江天雪意著
Jiangtianxueyi, author. 江天雪意, author.
Biographies Biographies | Liaoning ren min chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch B X63ji PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch B X63ji PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Lan can = Blue cocoon / Wang Xinting zhu 蓝茧 = Blue cocoon / 王欣婷著
Wang, Xinting, author. 王欣婷, author.
Fiction Fiction | | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION WAN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WAN PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Tong yi ci, xuan ze yi ci : xie gei qing chun lu shang lü lü shou cuo de ni / [Han] Liu Shuran zhu ; Huang Yongzhe, Sun Jianzong yi 痛一次, 选择一次 : 写给青春路上屡屡受挫的你 / [韩] 刘树燃 著 ; 黄永哲, 孙剑宗 译
Yu, Su-yŏn, author. 유 수연, author
Nonfiction Nonfiction | Zhongguo fu nü chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch158.1 Y PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch158.1 Y PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Wo cun zai ni de suo you jiao luo = Somewhere in your heart / Yi Shu zhu 我存在你的所有角落 = Somewhere in your heart / 易术 著
Yi, Shu, 1982- author. 易术, 1982-, author.
Fiction Fiction | Xin shi jie chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION YI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION YI PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Shao nü bu bi ye / Zhaojing Liao zhu ; Lian Xu ya yi 少女不畢業 / 朝井遼著 ; 連雪雅譯
Asai, Ryō, 1989- 朝井遼, 1989-
Fiction Fiction | Jia ting chuan mei cheng bang fen gong si fa xing | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION ASA PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION ASA PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Jue ze : Xilarui hui yi lu = Hard choices / Xilarui Luodeng Kelindun (Hillary Rodham Clinton) zhu ; Yang Mingwei deng yi 抉擇 : 希拉蕊回憶錄 = Hard choices / 希拉蕊 · 羅登 · 柯林頓 (Hillary Rodham Clinton) 著 ; 楊明暐等譯
Biographies Biographies | Cheng bang wen hua shi ye gu fen you xian gong si--shang ye zhou kan | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch B C6418.ju PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch B C6418.ju PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Yi ye xin niang : W Fengting chuan qi / Wang Qiongling zhu 一夜新娘 : 望風亭傳奇 / 王瓊玲著
Wang, Qiongling, author. 王瓊玲, author.
Fiction Fiction | San min shu ju gu fen you xian gong si | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION WAN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WAN PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Zi yang hua ri ji / (Ri) Dubian Chunyi zhu ; Wang Zhixin yi 紫阳花日记 / 渡边淳一著 ; 王智新译
Watanabe, Jun'ichi, 1933-2014, author. 渡辺淳一, 1933-2014, author.
Fiction Fiction | Nan hai chu ban gon si | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION WAT PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WAT PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Tou ming de hong luo bo = The transparent carrot / Mo Yan 透明的紅蘿蔔 = The transparent carrot / 莫言
Mo, Yan, 1955- author. 莫言, 1955- author.
Fiction Fiction | Mai tian chu ban | 2014 | Er ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION MO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION MO PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Cuo luo de nian hua / Gu Zheng zhu 错落的年华 / 古箏 著
Gu, Zheng, author. 古箏, author.
Fiction Fiction | Xin Shi Jie Chu Ban She | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION GU PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION GU PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Shao nian ba bi lun / Lu Nei zhu 少年巴比伦 / 路内著
Lu, Nei, 1973- 路内, 1973-
Fiction Fiction | Beijing shi yue wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION LU PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION LU PBK CHECK SHELF
-

Additional actions:

Zhui sui ta de lü cheng / Lu Nei zhu 追随她的旅程 / 路内著
Lu, Nei, 1973- author. 路内, 1973- author.
Fiction Fiction | Beijing shi yue wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION LU PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION LU PBK CHECK SHELF
-
Top results for articles (General) View more

Loading articles...

 1   2   3   ...   next 
 
 
Back to top