Results 1 - 25 of 1929 for d:("chinese books") b:afor
Sorted by  Relevance | Date | Title

Refine by:

Loading Facets...
Other Sources
Related Searches
Loading Tags...

Additional actions:

Wo bu zai ku qi / Guo Lianghui zhu 我不再哭泣 / 郭良蕙著
Guo, Lianghui. 郭良蕙.
Fiction Fiction | Guo Lianghui xin shi ye you xian gong si | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION GUO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION GUO PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Deng feng lai / Bao Jingjing zhu 等風來 / 鮑鯨鯨著
Bao, Jingjing. 鮑鯨鯨.
Fiction Fiction | Ben shi wen hua | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION BAO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION BAO PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Ta de mao / Hudie zhu 她的貓 / 蝴蝶著
Hudie. 蝴蝶.
Fiction Fiction | Ya shu tang wen hua | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION HUD PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION HUD PBK CHECK SHELF ---
---
Top results for articles (General) View more

Loading articles...

Additional actions:

Qing zuo / Weide zhu 请坐 / 惟得著
Fiction Fiction | Su ye chu ban she | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION WEI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WEI PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Ba ba qu na er = Where are we going? : Dad / Hu'nan wei shi "Ba ba qu na er" jie mu zu bian zhu 爸爸去哪儿 = Where are we going? : Dad / 湖南卫视《爸爸去哪儿》节目组 编著
Nonfiction Nonfiction | Hu'nan wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch791.45750951 B PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch791.45750951 B PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Wei xun cai zhuang / Shi Shuqing 微醺彩妝 / 施叔青
Shi, Shuqing, 1945- 施叔青, 1945-
Fiction Fiction | Mai tian chu ban | 2014 | 3 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION SHI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION SHI PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Suizi / Yan Geling zhu 穗子 / 严歌苓 著
Yan, Geling, author. 严歌苓, author.
Fiction Fiction | Tianjin ren min chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION YAN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION YAN PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Ruo ni peng dao ta = If you meet him / Juniersi zhu 若你碰到他 = If you meet him / 居尼尔斯著
Juniersi. 居尼尔斯.
Fiction Fiction | Jiangsu wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION JUN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION JUN PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Tou kui yi bai er shi tian = The tower of black swan / Cai Jun zhu 偷窥一百二十天 = The tower of black swan / 蔡骏著
Cai, Jun, 1978- 蔡骏, 1978-
Fiction Fiction | Zuo jia chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION CAI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION CAI PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Chi xiang hei ye de nu ren / Ye Zhaoyan zhu 驰向黑夜的女人 / 叶兆言 著
Ye, Zhaoyan, 1957- author. 叶兆言, 1957-, author.
Fiction Fiction | Jiangsu Wen Yi Chu Ban She | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION YE PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION YE PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Ta ren chu le feng bao : Xiao Hong he ta de huang jin shi dai / Jiangtianxueyi zhu 她认出了风暴 : 萧红和她的黄金时代 / 江天雪意著
Jiangtianxueyi, author. 江天雪意, author.
Biographies Biographies | Liaoning ren min chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch B X63ji PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch B X63ji PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Yin meng / Guo Lianghui zhu 銀夢 / 郭良蕙著
Guo, Lianghui. 郭良蕙.
Fiction Fiction | Guo Lianghui xin shi ye you xian gong si | 2014 | Chu ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION GUO PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION GUO PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Jian dan pai she xiao qiao men / (Ri) Diwagui zhu, Wu Xuanshao yi 简单拍摄小窍门 / (日) 荻洼圭著, 吴宣劭译
Kei, Ogikubo. 荻洼圭.
Nonfiction Nonfiction | Zhong guo min zu she ying yi shu chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch770 K PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch770 K PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Jian kang Chuan Xiang cai / Chen Zhitian zhu bian 健康川湘菜 / 陈志田主编
Nonfiction Nonfiction | Hubei ke xue ji shu chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-01-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch641.595138 J PBK DUE 05-01-15 ---
---

Additional actions:

Da zhang fu / Li Xiao, Yu Miao zhu 大丈夫 / 李潇, 于淼著
Li, Xiao, author. 李潇, author.
Fiction Fiction | Chang Jiang wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION LI PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION LI PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Dongping wang fei zhuan (Yi) / Pinglinmomoyanruzhi 東平王妃傳 (一) / 平林漠漠煙如織
Pinglinmomoyanruzhi. 平林漠漠煙如織.
Fiction Fiction | Lan wa zi chu ban she | 2014
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-02-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION PIN PBK DUE 05-02-15 ---
---

Additional actions:

Lin Huiyin : Minguo zui mei de nü shen / Jiang Xiaoying zhu 林徽因 : 民国最美的女神 / 江晓英 著
Jiang, Xiaoying, author. 江晓英, author.
Biographies Biographies | Zhongguo yan shi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch B L7354ji PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch B L7354ji PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Cuo luo de nian hua / Gu Zheng zhu 错落的年华 / 古箏 著
Gu, Zheng, author. 古箏, author.
Fiction Fiction | Xin Shi Jie Chu Ban She | 2014 | Di 1 ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-10-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION GU PBK DUE 05-10-15 ---
---

Additional actions:

Shao nian ba bi lun / Lu Nei zhu 少年巴比伦 / 路内著
Lu, Nei, 1973- 路内, 1973-
Fiction Fiction | Beijing shi yue wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-10-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION LU PBK DUE 05-10-15 ---
---

Additional actions:

Zhui sui ta de lü cheng / Lu Nei zhu 追随她的旅程 / 路内著
Lu, Nei, 1973- author. 路内, 1973- author.
Fiction Fiction | Beijing shi yue wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-10-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION LU PBK DUE 05-10-15 ---
---

Additional actions:

Ren jian xiao xiao shuo / Wang Qiongling zhu 人間小小說 / 王瓊玲著
Wang, Qiongling, author. 王瓊玲, author.
Fiction Fiction | San min shu ju gu fen you xian gong si | 2014 | Chu ban.
Not Available at Adult Chinese Books (DUE 05-10-15)
close only show available only show available only show available only show available
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WAN PBK DUE 05-10-15 ---
---

Additional actions:

Lan can = Blue cocoon / Wang Xinting zhu 蓝茧 = Blue cocoon / 王欣婷著
Wang, Xinting, author. 王欣婷, author.
Fiction Fiction | | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION WAN PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION WAN PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Liu Xiaodong / Yizhou zuo pin 刘晓东 / 弋舟作品
Yizhou, 1972- author. 弋舟, 1972- author.
Fiction Fiction | Zuo jia chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION YIZ PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION YIZ PBK CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Xi guan jiu hao / Yu Qiuyu zhu 习惯就好 / 田朴珺著
Tian, Pujun, author. 田朴珺, author.
Nonfiction Nonfiction | Changjiang wen yi chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: Ch895.14 T551.xi)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books Ch895.14 T551.xi CHECK SHELF ---
---

Additional actions:

Bu gu niao de hu huan = The cuckoo's calling / (Ying) Luobote Jiaerbusi zhu ; Meijing, Lou Wuting yi 布谷鸟的呼唤 = The cuckoo's calling / (英) 罗伯特 · 加尔布思著 ; 梅静, 楼武挺译
Fiction Fiction | Ren min wen xue chu ban she | 2014 | Di 1 ban.
Available at Adult Chinese Books (Call number: CHINESE FICTION GAL PBK)
close
see all

Items

Location Call No Status Message
Adult Chinese Books CHINESE FICTION GAL PBK CHECK SHELF ---
---
 1   2   3   ...   next 
 
 
Back to top